สาขาวิชาและหัวข้อวิจัยของคณาจารย์

A คณะศึกษาศาสตร์์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ตำแหน่ง ชื่อ หัวข้อวิจัย
วรรณคดีญี่ปุ่น ศาสตราจารย์
มุเนะยุกิ ชุโสะ
วรรณคดีญี่ปุ่นโบราณ
(ตำนานเกนจิ)
การสอนภาษาญี่ปุ่น ศาสตราจารย์
อุเอะยะมะ โทะชิฮิโระ
1) ทฤษฎีการสอนการเขียนพรรณา
2) ประวัติการสอนภาษาญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษา รองศาสตราจารย์
เทราดะ มาโมรุ
1) การอ่านวิธีสอน
2) การสอนการอ่านและการเขียนด้วยสื่อผสม
ภาษาจีน โบราณ ศาสตราจารย์
ทะนิงุจิ ทะดะชิ
1) วรรณคดีจีนโบราณ
2) วรรณคดีญี่ปุ่นอักษรจีน (คัมบุง)
การสอนภาษาญี่ปุ่น ศาสตราจารย์
ฮะมะดะ มะริิ
1) การสอนภาษาญี่ปุ่นในเด็กเล็ก
2) การศึกษานานาชาติ
3) ศึกษาวิจัยคุณลักษณะทางการสอนที่เอื้อต่อความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมในโรงเรียน
ศีลธรรม ศาสตราจารย์์
ฮิระอิชิ ทะคะโทะชิิ
1) ปรัชญาสังคม
2) ศีลธรรมประยุกต์์
3) การศึกษาการใช้ประโยชน์จากหนังสือพิมพ์
สังคมวิทยา รองศาสตราจารย์
ทสึจิยะ ยุอิจิโระ
1) สังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
2) สังคมท้องถิ่นศึกษา
การเมืองการปกครอง รองศาสตราจารย์
โอะงิโนะ ทะเคะชิ
ปรัชญาการเมืองการปกครอง
เศรษฐศาสตร์ ศาสตราจารย์
ทะโอะกะ ฟุมิโอะ
เศรษฐศาสตร์มหภาคและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ญี่ปุ่น
ศึกษาศาสตร์ สังคม ศาสตราจารย์
มิซุยะมะ มิทสึฮะรุ
1) ศึกษาศาสตร์ ประชากรศึกษา
2) ศึกษาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
สังคมศาสตร์
สิ่งแวดล้อมศึกษา
ศาสตราจารย์
ยะมะชิตะ ฮิโรฟุมิิ
พลังงานสิ่งแวดล้อมศึกษา
ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น
ประวัติศาสตร์ตะวันออก
รองศาสตราจารย์
ทะเคะชิมะ โยะชินะริ
1) พม่า ในการปกครองของญี่ปุ่น
2) งครามมหาเอเชียบูรพา
ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ศาสตราจารย์
โยชิเอะ ทาคาชิ
ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นยุคเก่า
ประวัติศาสตร์ตะวันตก ศาสตราจารย์
ยะทสึสุกะ ชุนจิ
1) ประวัติศาสตร์ตะวันตกยุคกลาง
2) ประวัติศาสตร์สงครามครูเซด
ภูมิศาสตร์กายภาพ ศาสตราจารย์
ทาเคะดะ อิจิโระ
ลักษณะทางธรณีวิทยาชายฝั่ง
ภูมิศาสตร์ มนุษยวิทยา ศาสตราจารย์
คะงะวะ ทะคะชิ
ภูมิศาสตร์ชุมชนเมือง
วิทยาศาตร์ภูมิภาค ศาสตราจารย์
อิชิคาวะ มะโคะโตะ
นโยบายทางเศรษฐกิจ
ทฤษฏีระบบการผันผวนเชิง พลวัตร
chaotic dynamical system
ศาสตราจารย์
คิริคิ ชิน
โครงสร้างทางกลศาสตร์ vector ในการเปลี่ยนรูปทรงกับปรากฎการณ์แยกสาย,ตามระบบแนวคิด Lorenz ,ปรากฎการณ์ Newhouse กับการวัดค่า SRB ในHenon map,สัมผัส 3 มิติ และการแยกสายในการเปลี่ยนรูปทรง,
ดัชนีการเปลี่ยนแปลงของ heteroclinic cycle
พีชคณิต รองศาสตราจารย์
มิยะซะกิ มิทสึฮิโระ
1) การเปลี่ยนแปลงทางพีชคณิต
2) การเรียงสลับและการจัดหมู่
การวิเคราะห์สมการเชิงอนุพันธ์ รองศาสตราจารย์
โอะทะเกะ ฮิโระมิ
1) การสร้างรูปกึ่งเหมือนทางคณิตศาสตร์
2) กลุ่มแห่งความไม่ต่อเนื่องทางคณิตศาสตร์
3) ช่องว่างไทฮิมิวร่า
การวิเคราะห์นันลิเนียร์ รองศาสตราจารย์
ฟุคะโอะ ทาเคชิ
1) การวิเคราะห์หน้าที่
2) พัฒนาการสมการ
3) สมการที่เกิดจากนิพจน์จากตัวแปรหลายตัว Nonlinear Partial Differential Equations
คณิตศาสตร์ การศึกษา์ ศาสตราจารย์
ยะนะกิโมะโตะ อากิระ
1)หลักสูตรและการพัฒนาเนื้อหาสำหรับโมเดลคณิตศาสตร์และการนำไปใช้
2)การใช้เทคโนโลยีในการศึกษาคณิตศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศาสตราจารย์
วะตะนะเบะ โนะบุกิ
1) การพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาวิชา
คณิตศาสตร์
2) ประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกับคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์การรับรู้ รองศาสตราจารย์
ซะตะเคะ โนบุโอะ
ความสามารถในการเรียนรู้ภาษาธรรมชาติ
ฟิสิกส์อณุภาค รองศาสตราจารย์
ทะคะชิมะ ริวอิจิ
ลักษณะการประทะของพลังงานแฮนรอนระดับสูง
(1)ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
(2)ศึกษาศาสตร์ ฟิสิกส์
ศาสตราจารย์
โอะคิฮะนะ อะคิระ
การพัฒนาอุปกรณ์การสอนสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์พลาสมา รองศาสตราจารย์
ทะนิงุจิ คะสุนะริ
หลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร์ของตะวันตก
(1) วิทยาศาสตร์
(2) ฟิสิกส์เคมีี
ศาสตราจารย์์
ชิบะฮะระ ฮิโระยะซุุ
พัฒนาการวัตถุดิบการวิจัยในระดับไมโครสเกลและการวิจัยชั้นเรียนกับพัฒนาการวัตถุดิบสาขาฟิสิกส์
เคมีวิเคราะห์์ ศาสตราจารย์์
มุคาอิ ฮิโรชิิ
การแยกส่วนวิเคราะห์ทางเคมีด้วยวิธีการแจกแจง
(1) ฟิสิกส์เคมี
(2) ชีวะเคมี
(3) เอมไซม์
รองศาสตราจารย์
มะคิโมะโตะ โชอิจิ
ปฏิกริยาเอมไซม์ภายใต้ความดันสูง
พัฒนาการสัตว์ ศาสตราจารย์
คะจิวะระ จูจิ
1) การสอนชีววิทยา
2) การวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับพัฒนาการที่ปกติและผิดปกติของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม(หนู)
อนุกรมวิธานพืช ศาสตราจารย์
บันโดะ ทะคะชิ
1) อนุกรมวิธานพืชน้ำจืด
2) ระบบนิเวศน์พืช
ธรณีฟิสิกส์ อาจารย์
ทะนิงุจิ เคะอิซุเกะ
ลักษณะทางพลศาสตร์ของ
เขตเหลื่อมแตกหักของชั้นหิน
(1) ธรณีวิทยา สิ่งแวดล้อม
(2) การทับถมของชั้นหิน
(3) ดิน - หิน - ยุคเก่า
ศาสตราจารย์
ทะนะกะ ซะโทะชิ
1) วิจัยกลไกการตกตะกอนของชั้นหิน
2) การวิจัยทางธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมในเขตเกียวโต
ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์
มุระคะมิ ทะคะยูกิ
การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการสอนเพื่อการวิจัยทาง
วิชาวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รองศาสตราจารย์
นาคาโนะ ฮิเดยูกิ
การพัฒนาการสอนด้วยอุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
การขับร้อง ศาสตราจารย์
อัยบะ โทะโมะอะกิ
1) โอเปร่า
2) ทำนองเพลง
3) การฝึกร้องเสียง เบลชาลโต้
เปียโน รองศาสตราจารย์
โอกาสาวาระ ชินยะ
1) บรรเลงเปียโน
2) เทคนิคการประสมเสียงแบบ ensemble
3) เปียโนศึกษา
เปียโน รองศาสตราจารย์
ยะมะงุจิ ฮิโระอะคิ
1) บรรเลงเปียโน
2) เทคนิคการประสมเสียงแบบ ensemble
3) เปียโนศึกษา
การประพันธ์เพลง ศาสตราจารย์
โอะซะวะ ฮิโระยุกิ
1) แซมเบอร์มิวสิค
2) ประพันธ์ทำนองและเพลงประสานเสียง
ศึกษาศาสตร์ ดนตรี ศาสตราจารย์
คะคิอุจิ ยุคิโอะ
1) การสอนดนตรี
2) ดนตรีญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม
ศึกษาศาสตร์ ดนตรี รองศาสตราจารย์
ไซโตะ ยูริโกะ
การวิจัยการสอนดนตรีจากการปฏิบัติจริง
ดนตรีศึกษา ศาสตราจารย์
ทะนะกะ ทะกะโกะ
1) ดนตรีชนเผ่าศึกษา
2) การวิจัยดนตรีอินเดีย
3) การวิจัยเครื่องดนตรีของโลก
ภาพเขียน ศาสตราจารย์
อิวะมุระ ชินอิจิิ
ผลงานภาพเขียนในปัจจุบันกับการวิจัย
ศิลปะร่วมสมัย อาจารย์
โคบายาชิ นะกะโกะ
ผลงานภาพเขียนร่วมสมัยกับการวิจัย
แกะสลัก ศาสตราจารย์
ทะนิงุจิ จุนอิจิ
การวิจัยงานแกะสลักและวัตถุดิบ
งานเซรามิก รองศาสตราจารย์
ทังเงะ ฮิโระฟุมิ
การวิจัยงานเซรามิกและวัตถุดิบ
ศิลปะโลหะ ศาสตราจารย์
โคะบะยะชิ ชิเงะโอะ
การวิจัยการขึ้นรูปโลหะและวัตถุดิบ
กราฟฟิก ดีไซน์ รองศาสตราจารย์
ยะซุเอะ ทสึโทมุ
งานกราฟฟิกดีไซน์กับการวิจัย
การเขียนพู่กันจีน ศาสตราจารย์์
โอะคะดะ นะโอะกิิ
ศึกษาการเขียนพู่กัน ของอักษณคะนะ
ศึกษาศาสตร์ ศิลปะ ศาสตราจารย์
มุระตะ โทะชิฮิโระ
การวิเคราห์ศิลปะในเด็กกับวิธีการสอน
(1) ผู้ฝึก(โค้ช)กีฬา
(2) ทฤษฎีศิลปะป้องกันตัว
ศาสตราจารย์
ยะบุเนะ โทะชิคะสุ
1) ทฤษฎีศิลปะป้องกันตัวและการเป็นผู้ฝึกสอน
2) การเป็นผู้ฝึก(โค้ช)กีฬา
หลักสูตร และวิธีการสอน
วิชาพลศึกษา
ศาสตราจารย์
อิทะนิ เคโกะ
1) การวิจัยหลักสูตรพลศึกษา
2) วิจัยการแบ่งแยกเพศ ในพลศึกษา กีฬา
จิตวิทยาศึกษาและการสอนพลศึกษา รองศาสตราจารย์
โคะมะทสึซากิ ซะโตะชิิ
1) การสอนที่มีประสิทธิภาพของการศึกษากายภาพ
2 )หลักสูตรจิตวิทยาการศึกษาสำหรับครู
(1) การจัดการกีฬา
(2) สมรรถภาพศึกษา
ศาสตราจารย์์
นะคะ ฮิโรชิิ
1) วิยจัยการจัดการพลศึกษาในโรงเรียน
2) สมรรถภาพในเด็กกับใกิจกรรมกีฬา
3) นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาการกีฬา
ประวัติศาสตร์ แนวคิด เกี่ยวกับพลศึกษา รองศาสตราจารย์
ฮายาชิ ฮิเดอากิ
ปรัชญาทางพลศึกษาในกรีกโบราณ
สุขอนามัยในโรงเรียน ศาสตราจารย์
อิโนอูเอะ ฟูมิโอะ
การอ้วนในเด็กเล็ก
การศึกษานอกสถานที่ รองศาสตราจารย์
เอนโด ฮิโรชิ
การศึกษานอกสถานที่เชิงผจญภัย
ชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา ผู้บรรยาย
โคะยะมะ ฮิโระยุกิ
การวิจัยทางชีวกลศาสตร์ด้านเทคโนโลยีกีฬาเพื่อปรับปรุงความสามารถในการแข่งขัน
การวิจัยสื่อการสอนพลศึกษาโดยใช้แบบจำลองปฏิบัติการมาตรฐาน
ความแปรปรวนในการเคลื่อนไหวและการเล่นกีฬา
(1) เทคโนโลยี การศึกษา
(2) การเพาะปลูกพืช
(3) สิ่งแวดล้อมศึกษา
ศาสตราจารย์
ทสึจิยะ ฮิเดะโอะ
เทคโนโลยีการเพาะปลูก ทางสิ่งแวดล้อมศึกษา
วิศวกรรมไฟฟ้า ศาสตราจารย์
ฟุคุมะ โนริโอะ
ศึกษาทฤษฎีว่าด้วยระบบการควบคุมอัตโนมัติ
วิศวกรระบบ รองศาสตราจารย์์
นาคามิเนะ ฮิโรชิิ
การศึกษาเกี่ยวกับระบบความสัมพันธ์ที่เกิดจากสามองค์ประกอบได้แก่มนุษย์ ธรรมชาติและสิ่งประดิษฐ์ และการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสอนการประดิษฐ์สิ่งของโดยใช้สื่อการสอนหุ่นยนต์
วิศวกรรมเครื่องกล ศาสตราจารย์
เซคิเนะ ฟูมิทะโระ
วิจัยการกระบวนการ press-workingในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์
ข้อมูลสารสนเทศ อาจารย์
ทะดะ ฮะรุมะซะ
การศึกษาระบบเครือข่ายและการแจกแจง
ข้อมูลสารสนเทศ รองศาสตราจารย์
อิโตะ ชินอิจิ
Solid ฟิสิกส์
อาหารและโภชนาการ รองศาสตราจารย์์
ยุคะวะ นะทสึโกะ
1) การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการประกอบอาหารสำหรับผุ้สุงอายุ
2) การวิจัยที่เกี่ยวกับโภชนาการศาสตร์
3) การวิจัยที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมด้านอาหาร
อาหารและโภชนาการ ศาสตราจารย์
นาคานิชิ โยโกะ
1) การถนอมอาหาร
2) ศึกษาเอมไซน์ในอาหาร
(1) เครื่องนุ่งห่มและสิ่งแวดล้อม
(2) สุขลักษณะในการสวมใส่เสื้อผ้า
(3) เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม
รองศาสตราจารย์
ฟุคาซาวะ ทาคาโกะ
1) โครงสร้างการเคลื่อนตัวของของเหลวที่เกิดขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนสถานะของสสารและการส่งผ่านความร้อนผ่านเครื่องนุ่งห่ม
2) ความรู้สึกสบายด้านอุณหภูมิของเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย รองศาสตราจารย์
โนบุฮาระ ริเอะ
1) สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่ส่งเสริมการดำรงชีวิตอย่างปลอดภัย
2) ศึกษาสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
ความสัมพันธ์ในครอบครัว ศาสตราจารย์
ซุงี จุนโกะ
1) ปัญหาครอบครัวระหว่างสังคมผู้ใหญ่กับเด็ก
2) การใช้ความรุนแรงภายในครอบครัว
ศึกษาศาสตร์ คหกรรม ศาสตราจารย์
ซากะกิบาระ โนริโกะ
เทคนิคการสอนและการจัดการสอนวิชาคหกรรม
ศึกษาศาสตร์ คหกรรม รองศาสตราจารย์
อิโนะอุเอะ เอะริโกะ
คหกรรมศาสตร์
ภาษาศาสตร์ อังกฤษ ศาสตราจารย์
นิเอดะ มิทสึโกะ
1) การรับรู้ทางวากยสัมพันธ์
2) ภาษาศาสตร์ ประยุกต์
ภาษาศาสตร์ อังกฤษ รองศาสตราจารย์์
โคดะมะ คะซุฮิโระ
1) การรับรุ้ทางภาษา
2) โครงสร้างไวยกรณ์
3) การรับรู้ทางภาษา์
ละคร อังกฤษ ศาสตราจารย์
โอตะ โคจิน
ศึกษาวรรณกรรมของเชคสเปียร์
วรรณคดีอังกฤษ รองศาสตราจารย์
โอคุมุระ มาคิ
1) ศึกษาเกี่ยวกับสตรีนักประพันธ์ชาวอังกฤษ
2) ศึกษาเกี่ยวกับวรรณคดีและวัฒนธรรมของวิกทอเรีย
3) วรรณคดีภาพยนตร์์
ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ศาสตราจารย์
อิซุมิ เอะมิโกะ
1) การวิจัยชั้นเรียน การสอนแบบreflective
2) การสอนด้านการสื่อสารและการประเมินผล
3) การสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถม
ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ศาสตราจารย์
นิชิโมโต้ ยูอิจิ
1) ทฤษฏีของ Vygotskian
2) การอ่าน EFL
การสอนภาษาอังกฤษ รองศาสตราจารย์
แอนดรูว์ โอเบอร์เมเย่อร์
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
(1) ระบบประสาทวิทยา
ในเด็ก
(2) ความพิการของเด็ก
ศาสตราจารย์
โกมะ ฮิเดโยะ
1) ความพิการของเด็กและผู้ที่เป็นQOL
2) การพัฒนาการของเด็กในปัจจุบัน
3) การพัฒนาการทางศึกษาและการรักษาเด็กพิการ
พัฒนาการเรียนการสอนสำหรับผู้พิการ รองศาสตราจารย์
อุชิยะมะ มิจิโอะ
1) ความเกี่ยวเนื่องในหน้าที่การรับรู้ การเคลื่อน ไหวในเด็กพิการทางจิต
2) คู่มือพัฒนาทักษะสำหรับเด็กพิการทางจิต
ศึกษาศาสตร์ การพัฒนาการเรียน
การสอนสำหรับผู้พิการ
ศาสตราจารย์
ซะโตะ คะทสึโตะชิ
1) การเข้าถึงผู้พิการเพื่อพัฒนาศักยภาพรายบุคคล
2) วิธีการสอนผู้พิการแบบรายบุคคล
พัฒนาการและความผิดปกติเกี่ยวกับภาษาและการรับรู้ ศาสตราจารย์
ชิมิสุ โยริโอะ
จิตวิทยาภาษาศาสตร์ของอุปสรรคต่อพัฒนาการทางภาษา
การสอนเด็กพิการ อาจารย์
มารุยามะ เคชิ
กิจกรรมยามว่างและการใช้ชีวิตของเด็กพิการ
จิตวิทยา การพัฒนา ศาสตราจารย์
ฟูมิโอะ คะโย่
ศึกษาพัฒนาการ การเล่นของเด็ก
ดนตรีศึกษา รองศาสตราจารย์
เคียวโกะ ฮิรัย
ดนตรีศึกษาสำหรับเด็ก
ปรัชญาการศึกษา รองศาสตราจารย์
อัยสะวะ โนะบุยุกิ
ทฤษฎีปรัชญา และ มานุษยวิทยา ในการศึกษา ของเยอรมันยุคใหม่
ศึกษาศาสตร์ การสอน ศาสตราจารย์
โทะคุโอกะ เคอิจิ
ทฤษฎีการเรียนการสอน
การบริหารจัดการการศึกษาสาธารณะ ศาสตราจารย์
ซากาคิบาระ โยชิฮิโระ
การส่งเสริมสุขภาพกับการพัฒนาความสามารถของผู้สอน
ศึกษาศาสตร์ สังคมวิทยา ศาสตราจารย์
มูราคามิ โทชิฟูมิ
สังคมวิทยา เพื่อการจัดการเรียนการสอนด้านสันติภาพ
(1) การศึกษาผู้ใหญ่
(2)การศึกษาเพื่อสิทธิ
มนุษยชน
ศาสตราจารย์
อิโตะ เอทสึโกะ
การศึกษาเพื่อสิทธิมนุษยชน(การศึกษาโดวะ)
ประวัติศาสตร์การศึกษา รองศาสตราจารย์
โอะคะเบะ มิกะ
แนวคิดประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการศึกษาและมนุษยวิทยา
จิตวิทยาการศึกษา ศาสตราจารย์
ฟูจิโอกะ ฮิเดกิ
1) การประเมินผลทางการศึกษา
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
3) การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน
และการศึกษาแบบบูรณาการ
(1)จิตวิทยาศึกษา
(2)การศึกษาจิตวิทยา
รองศาสตราจารย์
อิโต้ทาคามิจิ
กระบวนการการศึกษาและแรงบันดาลใจ
จิตวิทยาพัฒนาการ ศาสตราจารย์
มิสุทะนิ มูเนะยูกิ
การพัฒนาด้านการรับรู้(cognitive)และการยอมรับ
(perceptual)
ศึกษาศาสตร์เชิงจิตวิทยาการสอนข้างเตียงคนไข้ รองศาสตราจารย์
อุจิดะ โทชิฮิโระ
วิธีการรักษาจิตใจเด็กและนักเรียนที่ไม่ไปโรงเรียน
คลินิกจิตวิทยาและการศึกษา ผู้บรรยาย
นิชิมุระ ซายาโกะ
ศึกษาการตีความและจิตวิทยาคลินิก
PAGETOP
Copyright(C)KYOTO UNIVERSITY OF EDUCATION, All Rights Reserved.